รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2000106 ชีวิตกับศิลปะ

Technical Drawing 1

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของทัศนศิลป์ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และประสบการณ์ทางความงาม การรับรู้ การเลือกสรรค่าความงามทางทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชีวิตของมนุษย์ ฝึกทักษะในการจัดประสบการณ์และเลือกสรรความงามทางทัศนศิลป์ ฝึกวิจารณ์ศิลปะและอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับศิลปะ

ผู้จัดทำ อาจารย์กิตติศักดิ์  แก้วดุก

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์