รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

6142104 เขียนแบบเทคนิค 1

Technical Drawing 1

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์การเขียนแบบ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection) ภาพไอโซเมตริก (Isometric) ภาพออบลิก (Oblique) ภาพไดเมตริก (Dimetric) ภาพไตรเมตริก (Trimetric) ภาพคลี่ (Pattern Development) ตามระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล

ผู้จัดทำ อาจารย์เพ็ญนภา  มณีอุด

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม