รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

5274305 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลโรงงาน

Food Laws and Sanitation

คำอธิบายรายวิชา
      ความสำคัญของกฎหมายอาหาร วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ กฎหมายและมาตรฐานอาหารของไทยและต่างประเทศ หลักกฎหมายการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หลักกฎหมายและมาตรฐานอาหารเฉพาะ หลักการจัดการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร น้ำและการปรับปรุงคุณภาพของน้ำที่ใช้ในโรงงาน ของเสียและการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้จัดทำ อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม