รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

1191504 เทเบิลเทนนิส

Systems Analysis and Design for Business

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาค้นคว้า และอภิปราย ประวัติความเป็นมา เทคนิคและทักษะต่างๆ การจับไม้ การตีลูกแบบต่างๆ การรับลูกแบบต่างๆ วิธีการเล่น หลักและกลยุทธ์ของการเล่นทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขันหลักวิธีการสอน ฝึกการแข่งขันประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน การสอน

ผู้จัดทำ อาจารย์สยาม  ทองใบ

สังกัด คณะครุศาสตร์