รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3243203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ

Systems Analysis and Design for Business

คำอธิบายรายวิชา
       ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพและชีวภาพทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ฤดูกาลที่เหมาะสมในการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ กระบวนการของการวางแผน และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้จัดทำ อาจารย์สุจิตรา  แพรต่วน

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ