รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4000112 การคิดและการแก้ปัญหา

Thinking and Problem Solving

คำอธิบายรายวิชา
      รูปแบบและประเภทของการคิด กระบวนการคิดและการพัฒนาการคิด กระบวนการของการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การจัดกระทำข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเชิงจริยธรรม

ผู้จัดทำ อาจารย์ไอริน  ชุ่มเมืองเย็น

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี