รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4000111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม

Science and Technology for Life and Society

คำอธิบายรายวิชา
      ความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคม เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สำคัญต่าง ๆ บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติกับแนวทางการป้องกันและแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากผลิตผลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ผู้จัดทำ อาจารย์ดุษฎี  คำบุญเรือง

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี