รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษากฎและหลักการในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คำและการใช้คำในภาษาอังกฤษ การฟัง พูด และอ่านประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อการทักทายแนะนำ สั่งอาหาร ขอบคุณ ขอโทษ ขอความช่วยเหลือ แสดงความเห็นใจ การให้ข้อมูล และอื่น ๆ ฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อความหมายจากประกาศ โฆษณา ฉลาก จดหมาย แบบฟอร์ม บันทึก และสื่อในชีวิตประจำวันอื่น ๆ

ผู้จัดทำ อาจารย์ทรงศิริ  พันหลง

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์