รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

6142602 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ

Computer Aided design for 3D

คำอธิบายรายวิชา
       รายวิชา 6142602 เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยในการสร้างงาน 3 มิติ ขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในงานออกแบบ สามารถประยุกต์เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบได้ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำภาพเคลื่อนไหว 3 มิติในลำดับต่อไป

ผู้จัดทำ อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม