รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

6143104 งานสิ่งพิมพ์ 2

Printed Matter 2

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาทฤษฎี และการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น ศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ ฝึกออกแบบและสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาที่ได้รับมา ตลอดจนฝึกหัดนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น

ผู้จัดทำ อาจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม