รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

5001101 วิชาหลักการผลิตพืช

(Principle of Plant Production

คำอธิบายรายวิชา
      บทบาท ความสำคัญ ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการผลิตพืชในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย การขยายพันธุ์พืชด้วย วิธีการต่าง ๆ การปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษา ตลอดทั้งวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเก็บรักษาผลผลิตพืช หลังการเก็บเกี่ยว

ผู้จัดทำ อาจารย์นพดล  ชุ่มอินทร์

อาจารย์สุกัญญา สุจริยา

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม