รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4313202 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Geographic Information System

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาความรู้เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศโดยทั่วไป องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่และ การอ่านแผนที่ แบบจำลองข้อมูลภูมิศาสตร์ แหล่งข้อมูล ภูมิสารสนเทศ การรับรู้จากระยะไกล ระบบหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม การประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิ ความถูกต้องของข้อมูล แนวโน้มของพัฒนาการของภูมิสารสนเทศ

ผู้จัดทำ อาจารย์ปฏิวิชช์  สาระพิน

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี