รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4211305 ฟิสิกส์ 1

physics I

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาเวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิก การออส-ซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง การจำแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก บีตส์ ความเข้มและระดับความเข้มเสียง ปรากฏการดอปเปลอร์ โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุนทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรโคป สมการสมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและหัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์ 1

ผู้จัดทำ อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี