รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4224604 เคมีวิเคราะห์สำหรับเครื่องมือชั้นสูง

Advanced Instrumental Methods for Chemical Analysis

ผู้จัดทำ ดร.ชลดา  เดชาเกียรติไกร

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี