รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4311704 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Computer and Information Technology

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ การนำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

ผู้จัดทำ อาจารย์ววรดนู  ชูทอง

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี