รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3143210 การเขียนบทวิทยุการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

Script Writing for Radio and Television

คำอธิบายรายวิชา
       วิเคราะห์เรื่องราวที่เป็นจริง เรื่องสมมติถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียน เพื่อการฟังและเห็นเหตุการณ์ทั้งในแนวที่เป็นจริงตามธรรมชาติ และแนวสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูล วางแผน การเขียนเป็นบทวิทยุ กระจายเสียง และโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ

ผู้จัดทำ อาจารย์จิรพร  จรบุรี

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ