รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3553301 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Managerial Economics

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาหลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ วิธีการพยากรณ์ธุรกิจ การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นอุปสงค์และอุปทาน การกำหนดราคาสินค้าและบริการในตลาด การกำหนดราคาในทางปฏิบัติ การว่างจ้างแรงงาน การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุน การวางแผนงบประมาณและการวางแผนกำไร การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีกรณีศึกษา (Case Study)

ผู้จัดทำ อาจารย์มานิตย์  สิงห์ทองชัย

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ