รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

คำอธิบายรายวิชา
      ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้จัดทำ อาจารย์รติมา  ภูริรุ่งภิญโญ

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ