รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

1173602 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

Early Childhood Behavirorl Observationt

คำอธิบายรายวิชา
       ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายการศึกษาปฐมวัย อิทธิพลและองค์ประกอบของพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมเด็ก การสังเกตพฤติกรรมเด็ก ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความเป็นมาของพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของเด็ก เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาเด็ก แนวทางในการส่งเสริมและแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก โดยใช้กระบวนการวิจัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ผู้จัดทำ อาจารย์อนงค์นาถ  สถิตถ์น้อย

สังกัด คณะครุศาสตร์