รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

1000101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

Human Behavior Self Development

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบ และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ บุคลิกภาพและการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานและการทำงานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การเป็นผู้นำและผู้ตาม สุขภาพจิตและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาตนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ผู้จัดทำ อาจารย์บังอร  ทิวาพรภานุกูล

สังกัด คณะครุศาสตร์