รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค

Advertising and Consumer behavior

ผู้จัดทำ อาจารย์วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ