รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

1122201 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และรูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น ฝึกการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

ผู้จัดทำ อาจารย์พรสิริ  เอี่ยมแก้ว

สังกัด คณะครุศาสตร์