รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

1061102 ภาวะผู้นำ

คำอธิบายรายวิชา
      ความหมายและความสำคัญของผู้นำ แบบของผู้นำ บทบาทหน้าที่ของผู้นำ คุณลักษณะของผู้นำที่ดี การเสริมสร้างภาวะผู้นำ จิตวิทยาผู้นำ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำ ผู้นำกับการตัดสินใจ

ผู้จัดทำ ดร.สมบัติ  ศรีทองอินทร์

สังกัด คณะครุศาสตร์