รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2313706 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

คำอธิบายรายวิชา
       วิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 เป็นวิชาเกี่ยวกับ ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบเกี่ยวกับการร้องเรียน หนังสือรับรอง (ยอมรับและปฏิเสธ) หนังสือธุรการธนาคาร หนังสือธุรกิจโรงแรม รายงานบริษัท ภาษาในแผ่นพับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอื่น ๆ

ผู้จัดทำ อาจารย์สิริกร  นวมนาค

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์