รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2000103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา
      วิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เป็นวิชาเกี่ยวกับ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด-ล้อมและพลังงาน การส่งเสริม การบำรุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้จัดทำ อาจารย์สุนันทา  เทียมคำ

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์