รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3012101 กฎหมายสื่อสารมวลชน

Mass communication Law

คำอธิบายรายวิชา
      สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ปรัชญา กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย กฎหมายลิขสิทธิ์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ จริยธรรม จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน

ผู้จัดทำ อาจารย์จรรยา  อุปัญญ์

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ