รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม

Industrial Production Management

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาลักษณะความสำคัญของการผลิต และปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ การผลิตซึ่งรวมถึงระบบการผลิตการจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกำลังการผลิต การวางแผน และกระบวนการผลิต การเลือกที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพ และปริมาณ ระบบการบำรุงรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ

ผู้จัดทำ อาจารย์สว่าง   แป้นจันทร์

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม