รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

industrial quality management

คำอธิบายรายวิชา
      การศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักการ และเทคนิคในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

ผู้จัดทำ  

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม