รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

5522602 เซรามิกส์พื้นบ้าน

Traditional Ceramics

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาและวิเคราะห์งานผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในท้องถิ่น ตลอดจนกรรมวิธีผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เซราคอนผลิตภัณฑ์ด่านเกวียนผลิตภัณฑ์โอ่งน้ำ้ เป็นต้น

ผู้จัดทำ อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม