รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

- การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

คำอธิบายรายวิชา
      การบูรณาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ศึกษาหลักการ และวิธีการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์เทคนิคการสร้างภาพสองมิติ เช่น ภาพลายเส้น ภาพประกอบเรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ นามบัตร ฯลฯ โดยนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Illustrator และ Photoshop และนำมาวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ปรับใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

ผู้จัดทำ อาจารย์พงษ์ทอง   เฮครอฟท์

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม