รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

5072410 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์

Meat and Meat Product Technology

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาถึงโครงสร้างของกล้ามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ องค์ประกอบของเนื้อสัตว์และส่วนต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อภายหลังฆ่าและการชำแหละ อิทธิพลต่างๆที่มีต่อเนื้อเยื่อสัตว์ การเปลี่ยนสีของเม็ดสีใน เซลล์กล้ามเนื้อ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ วิธีการแปรรูปเนื้อสัตว์แบบต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เนื้อ และการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อ การศึกษาดูงานในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น

ผู้จัดทำ อาจารย์ศิริวัฒณา  ลาภหลาย

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์