รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

5514304 การเขียนรายงานด้านเทคนิค

Technical Report

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษารูปแบบของการเขียนรายงานด้านเทคนิค ได้แก่ การรายงานผลการผลิต การรายงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การรายงานผลการตรวจซ่อมเครื่องจักรกล สภาพการทำงาน การเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม

ผู้จัดทำ อาจารย์ละออง  อุปมัย

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม