รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

5571205 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1

ELECTRICAL INSTALLATION 1

คำอธิบายรายวิชา
       นำเสนอความรู้ทั้งทางด้านของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเดินสายภายในอาคารเครื่่องวัดและอุปกรณ์ในการตรวจสอบการคำนวณสายแยกและสายประธาน ปฏิบัติการฝึกทักษะในการเดินสายแบบต่างๆภายในอาคารโดยการติดตั้งไฟฟ้าและเดินสายลอยและสายร้อยท่อ

ผู้จัดทำ อาจารย์ ดร. ฤทัยรัตน์  โพธิ

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม