รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์

Introduction to Animal Science

คำอธิบายรายวิชา
       ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์กับ สภาพแวดล้อม พันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูและบำรุงพันธุ์สัตว์ในระยะต่าง ๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มเพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ การจำหน่ายและการทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์ wwwปฏิบัติการ 1. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ 2. พันธุ์และลักษณะประจำพันธ์ 3. โรงเรือนและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ 4. พื้นฐานการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 5. การคำนวณสูตรอาหารและการผสมอาหารสัตว์ 6. การเลี้ยงดูสัตว์ชนิดต่าง ๆ 7. สุขาภิบาลโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 8. การทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 9. การสำรวจตลาดผลผลิตจากสัตว์ 10. การบันทึกข้อมูลฟาร์ม

ผู้จัดทำ อาจารย์ดารารัตน์  ชัยพิลา

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม