รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

5041401 อาหารและการให้อาหารสัตว์

Feeds and Feeding

คำอธิบายรายวิชา
      ความสำคัญของอาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหารสัตว์ มาตรฐานของอาหารสัตว์ การคำนวณและการผลิตอาหารสัตว์ให้ถูกสัดส่วน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พระราชบัญญัติอาหารสัตว์ และโรคขาดอาหารของสัตว์

ผู้จัดทำ อาจารย์ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม