รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

 องค์การและการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา
      ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการ ประกอบธุรกิจหลักการบริหารและหน้าท ี่สำคัญ ของฝ่ายบริหารทุกๆด้านในแง่การ วางแผนการจัดคนเข้าทำงานการสั่ง การการจูงใจคนทำงานการควบคุมปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

ผู้จัดทำ อาจารย์ปรียานันท์  โพธิ์ศิรวัฒน์

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ