รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

31225013 การสื่อข่าวเบื้องต้น

Basic News Reporting

คำอธิบายรายวิชา
      ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของข่าว และการเขียนข่าว คุณลักษณะของนักข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อข่าว ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าว เน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่างๆ

ผู้จัดทำ อาจารย์ฤทัยวรรณ  โชคทวีพาณิชย์

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ