รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Quantitative Analysis

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queueing) และการจำลองเหตุการณ์ (Simulation)

ผู้จัดทำ อาจารย์วิไลลักษณ์  สกุลเขมฤทัย

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ