รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

 หลักการบัญชี

คำอธิบายรายวิชา
      วิชา หลักการบัญชี เป็นวิชาเกี่ยวกับ ศึกษาข้อสมมุติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชี และผู้ทำบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการบริการ และกิจการซื้อขายสินค้า

ผู้จัดทำ อาจารย์มยุรี  บุญโต

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ