รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

ผู้จัดทำ อาจารย์สุกัลยา  ศรีสุริฉัน

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี