รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

4000104 สุขภาพเพื่อชีวิต

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนและผู้อื่น ปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพการป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคล วัยต่างๆ แนวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคล และการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้จัดทำ อาจารย์พิมรา  ทองแสง

อาจารย์ชยภรณ์ ดีเอม

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี