รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

5042302 การผลิตโคนม

Dairy Production

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาการผลิตโคนม ปัยหาพันธุ์โคนมเขตร้อน การให้อาหาร การเลี้ยงดู และหลักการผลิตนมที่ เหมาะสม โรคที่สำคัญของโคนมและการป้องกันกำจัด

ผู้จัดทำ อาจารย์ธันวา  ไวยบท

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม