รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2311102  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง

คำอธิบายรายวิชา
      การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารโดยเน้นโครงสร้างทางภาษาเรื่อง วลี อนุประโยค พร้อมกับประโยค กรรมวาจก ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา และการเขียนประโยคความรวม โดยเน้นการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

ผู้จัดทำ อาจารย์พัทธดนย์  สนธิรักษ์

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์