รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2214202  การเขียนเชิงสร้างสรรค์

คำอธิบายรายวิชา
      ความหมายและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ศิลปะและเทคนิคการเขียนสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ฝึกเขียนเรื่องจากความคิดสร้างสรรค์

ผู้จัดทำ อาจารย์กาญจนา  กลิ่นอำพร

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์