รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2461317 กฎหมายธุรกิจและพาณิชย์

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาหลักหลักทั่วไปของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เช่นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายเอกเทศสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ผู้จัดทำ อาจารย์ปราชญ์  ปรัชญาพันธ์

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์