รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

2423211 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

Analysis and Solution for Community Development

ผู้จัดทำ ดร.พรรณภัทร  ใจเอื้อ

สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์