รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

6111101 วัสดุอุตสาหกรรม

Industrial Material

คำอธิบายรายวิชา
      ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้งานของกลุ่มหลักวัสดุวิศวกรรม เช่นโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ

ผู้จัดทำ อาจารย์อาสาฬห์  อุตตาลกาญจนา

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม