รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้จัดทำ อาจารย์ปิยลาภ  มานะกิจ

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม