รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

6283212 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Industrial Plant Design for Environment

คำอธิบายรายวิชา
      เทคนิคการออกแบบการวางผังโรงงานและระบบการจัดการของเสีย การเลือกที่ตั้งโรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผังใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและการนำเสนอผังระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับผังโรงงาน ปฏิบัติการออกแบบผังโรงงานด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ อาจารย์สว่าง   แป้นจันทร์

สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม