รายละเอียดวิชา

Welcome!


elearning

3252106 การภาษีอากร 1

Taxation 1

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาถึงนโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์วิธีการประเมินและการจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการ และการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

ผู้จัดทำ อาจารย์ลักษมี  งามมีศรี

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ